Konkurs plastyczny na znak graficzny (logo) Dzielnicy XV Mistrzejowice

I Organizatorzy

1. Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice, ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków
2. Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków

II Adresaci konkursu, nagrody

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do uczniów powyżej 13. roku życia, osób dorosłych, twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
2. Organizatorzy przewidują jedną główną nagrodę (tablet) oraz dwa wyróżnienia (smartwatche).

III Cele konkursu

Celem konkursu jest wybranie znaku graficznego, który będzie stanowił podstawę do stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice. Znak stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Dzielnicy i będzie przeznaczony do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych, identyfikacyjnych, itp. Wykorzystywany będzie m.in. na plakatach, zaproszeniach, w gazetce dzielnicowej, na stronie internetowej Dzielnicy XV Mistrzejowice.

IV Przedmiot konkursu

1. Konkurs polega na zaprojektowaniu znaku graficznego, który będzie stanowił podstawę do stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice.
2. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

a. być pracą wykonaną samodzielnie, która nie narusza praw autorskich innych osób, dotąd nie publikowaną
b. nawiązywać do elementów charakterystycznych dla Mistrzejowic
c. powinien być czytelny i łatwy do zapamiętania
d. wzbudzać pozytywne emocje
e. nadawać się do różnorodnego wykorzystania – na materiałach biurowych, promocyjnych i informacyjnych (tradycyjnych i elektronicznych).

V Etapy konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs składa się z jednego etapu.
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.
3. Praca plastyczna może być wykonana w technice dowolnej, w formacie A4.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć:
pracę konkursową do dnia 25 października 2019 r. do godz. 15:00 do Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 w Krakowie lub Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filii w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2a.
5. Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem “Konkurs na znak graficzny Mistrzejowic” wraz z załącznikiem:

a. kartą zgłoszenia z wymaganymi zgodami – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
b. praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy.

6. W przypadku laureata – warunkiem przekazania nagrody będzie zawarcie umowy, na podstawie której nastąpi nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanego znaku na Radę i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie na polach eksploatacji opisanych szczegółowo w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach Konkursu.

VI Ocena prac

1. Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
2. Komisja konkursowa będzie oceniać prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a. oryginalność znaku graficznego i łatwość zapamiętywania
b. nawiązanie do Dzielnicy, oddanie jej charakteru i specyfiki
c. czytelność projektu i estetykę wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
4. Finaliści konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu odrębnym powiadomieniem telefonicznie lub e-mailowo.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII Postanowienia końcowe

1. Nagrodzone i wyróżnione prace nie podlegają zwrotowi.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatorów oraz w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m.in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach promocji Konkursu i Organizatorów).
4. Uczestnicy Konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
5. Wyłoniona drogą niniejszego Konkursu zwycięska praca staje się własnością Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu w celu stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrzejowice.
7. Dodatkowych informacji udziela: pani Magdalena Lis, Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, e-mail: m.lis@kuznia.edu.pl
8. Informacja o konkursie wraz z regulaminem opublikowana będzie na stronach internetowych Organizatorów, a także rozsyłana do szkół, instytucji kultury i bibliotek w Krakowie.

Do pobrania:

Oferta stała Klubu Kuźnia na sezon 2019/2020.

Już w tym miesiącu rozpoczął się nowy sezon w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida. Poniżej przedstawiamy zajęcia dla dzieci, dorosłych, seniorów oraz grup zorganizowanych z oferty stałej Ośrodka. Serdecznie zachęcamy do zapisów i udziału!

Klub Kuźnia dla dzieci

 • BAJKI NIE TYLKO EUROPEJSKIE / czwartki, godz. 17:00-18:00.
 • Cotygodniowe (od 1997 roku) spotkania z baśnią i bajką europejską dla dzieci przedszkolnych. Poprzez wspólne czytanie połączone z ćwiczeniami i zagadkami umysłowymi, zabawami ruchowymi i plastycznymi, przybliżamy literaturę dziecięcą polską i zagraniczną. Wyczarowujemy piękne, baśniowe obrazy, uczymy poszanowania dla książki i zapoznajemy najmłodszych z instytucją, jaką jest biblioteka. Prowadzenie: Anna Mazela. Wstęp: 6 zł / zajęcia.
 • TANIEC CHEERLEADERS / wtorki i czwartki, godz. 17:00-18:00 (grupa młodsza) / wtorki i czwartki godz. 18:00-19:00 (grupa starsza).Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 września o 17:00. Prowadzenie: Agnieszka Horosin. Koszt: 70 zł/miesiąc.
 • TANIEC HIP-HOP / poniedziałki i środy, godz. 15.30-16.30 (grupa młodsza 6-8 lat), godz. 16.30-17.30 (grupa starsza 9-11 lat). Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. W programie układy taneczne z technik street dance: hip hop, popping, locking, freestyle. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września, godz. 15:30-17:30. Prowadzenie: Aleksandra Rzepa. Koszt: 70 zł/miesiąc.
 • GRUPA BALETOWA „LARGO” / spotkania dwa razy w tygodniu od 9 września. Szkółka baletowa to zajęcia dla dzieci w wieku od 4 lat. Program obejmuje naukę elementów gimnastyki artystycznej, tańca klasycznego i współczesnego. Dzieci co roku prezentują nowe programy baletowe, zarówno na imprezach klubowych jak i na pokazach w innych domach kultury. Zajęcia prowadzone są  w grupach wiekowych. Prowadzenie: Aneta Ostrowska-Skorupska. Koszt: 70 zł/miesiąc.

Plan zajęć w sezonie 2019/2020:
♥ Grupa naborowa (pierwszy rok): wtorek, czwartek 15:30 – 16:30,
♥ Grupa niebieska: poniedziałek, środa 15:30 – 16:30,
♥ Grupa różowa: środa 16:30 – 17:30, piątek: 15:30 – 16:30,
♥ Grupa zielona: poniedziałek, czwartek 16:30 – 17:30,
♥ Grupa brzoskwiniowa i fioletowa: wtorek, piątek 16:30 – 17:30,
♥ Grupa żółta: środa, piątek 17:30 – 18:30,
♥ Grupa najstarsza: poniedziałek, wtorek: 17:30 – 18:30.

 • WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI / czwartki godz. 17:00-18:00. Twórcze warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat, dające możliwości rozwijania umiejętności i wiedzy. Dzieci zapoznają się z technikami malarskimi i graficznymi, nauczą się projektowania i konstruowania. Prowadzenie: Magdalena Lis. Wstęp: 30 zł/miesiąc.
 • RECYKLING NA WESOŁO, CZYLI CO MOŻNA ZROBIĆ Z NICZEGO / czwartki, godz. 16:00-17:00. Warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Prowadzenie: Magdalena Lis. Wstęp: 30 zł/miesiąc.
 • AKADEMIA MŁODEGO RYSOWNIKA / wtorki, godz. 15:30-16:30. Warsztaty rysunku dla dzieci i młodzieży od 10 do 17 roku życia. W programie rysunek studyjny, martwa natura, pejzaż miejski, operowanie barwami.  Zajęcia mają na celu rozwinięcie zdolności manualnych, nauczenie wrażliwości plastycznej, wyczucia koloru, kompozycji i przestrzeni a także wspomaganie koncentracji oraz rozwijanie wrażliwości i zmysłu obserwacji. Prowadzenie: Magdalena Lis. Wstęp: 5 zł/zajęcia.
 • BYSTRY BOBAS – zajęcia sensoryczno-rozwojowe dla najmłodszych dzieci (0-30 msc.). Zajęcia, sensoryczno-rozwojowe, które stymulują i wspierają rozwój psychofizyczny niemowląt i dzieci, wspomagają prawidłową integrację sensoryczną oraz wzmacniają więź między rodzicem a dzieckiem. Prowadzenie: Joanna Habrat.

Grupy:
♥ I – dla dzieci chodzących (w wieku do 2,5 lat) – godz. 11:00.
♥ II – dla dzieci raczkujących i pełzających – godz. 12:00.
♥ III – dla dzieci nieprzemieszczających się – godz. 13:00.

 • KLUB JEDNOROŻCA / poniedziałki, godz. 15:00-16:00. Zajęcia plastyczne dla osób z upośledzeniem umysłowym w wieku od 8 do 22 lat. Sztuka jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego, ponieważ sprzyja ogólnemu rozwojowi uczestników, ich integracji, usprawnianiu funkcji psychicznych i fizycznych, łagodzeniu napięcia u dzieci nadpobudliwych i pobudzaniu do działania dzieci apatycznych. Sztuka przyczynia się do lepszego poznania przez uczestników otaczającej rzeczywistości, otwiera psychikę na wrażenia słuchowe i wzrokowe, prowokuje do marzeń i skupienia uwagi. Zajęcia plastyczne mają ogromne znaczenie dla ogólnego rozwoju niepełnosprawnych. Formy i metody pracy dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Udział w zajęciach będzie opierał się na dobrowolności i spontaniczności. Zasadą zajęć będzie nadanie większego znaczenia doznaniom uczestników. Prowadzenie: Magdalena Lis. Wstęp wolny.
 • BUDZIK. ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI od 2. do 4. lat. Zajęcia, które obudzą artystę w każdym maluchu. Budzikowe zajęcia plastyczne mają pobudzić rozwój wyobraźni, stymulować dłoń, zachęcić do pracy w grupie. Rodzice uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi. Zajęcia odbywają się w ramach Mistrzejowickiego Klubu Rodziców. Prowadzenie: Magdalena Lis. Koszt: 1 zł/osoba dorosła.
 • NAUKA GRY NA GITARZE. Indywidualne lekcje gry na instrumencie. Prowadzenie: Muzyka dla Smyka.
 • NAUKA GRY ORAZ KOREPETYCJE NA FORTEPIANIE. Indywidualne lekcje gry na instrumencie odbywają się raz albo dwa razy w tygodniu. Lekcje trwają 45 min. Prowadzenie: Wiktoria Federowicz.
 • NAUKA GRY NA SKRZYPCACH. Lekcje gry na instrumencie, dedykowane dla dzieci od 3. roku życia. Istnieje możliwość wypożyczenia skrzypiec. Prowadzenie: Żaneta Orska.
 • KONSULTACJE SPRAWDZAJĄCE ZDOLNOŚCI I PREDYSPOZYCJE dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia. Określenie zdolności i predyspozycji muzycznych dziecka poprzez sprawdzenie: słuchu wysokościowego, pamięci muzycznej i poczucia rytmu. Prowadzenie: Wiktoria Federowicz. Kosz testu: 20 zł.
 • NAUKA ORAZ KOREPETYCJE Z TEORII MUZYKI I KSZTAŁCENIA SŁUCHU dla dzieci, młodzieży, studentów. Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie teorii muzyki, czyli ogólnych zasad i zagadnień związanych z muzyką. Program jest realizowany wg Podstawy Programowej Szkolnictwa Artystycznego I i II stopnia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzenie: Wiktoria Federowicz. Koszt: 40 zł/45 min.
 • MUZYCZNE PIĄTKI. Zajęcia grupowe umuzykalniające z nauką gry na instrumentach, skierowane do dzieci w wieku od 5 lat. W programie znajdują się ćwiczenia rozwijające zdolności i predyspozycje muzyczne dziecka dodatkowo/szczególnie ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu do Szkoły Muzycznej I stopnia. Prowadzenie: Wiktoria Federowicz. Koszt: 25 zł/miesiąc.
 • JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Kursy rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisanie. Gwarantujemy też przystępne lekcje gramatyki angielskiej. Prowadzenie: Barbara Jakubek. Cennik: http://kuznia.edu.pl/jezyki_angielski.html
 • WSCHODNIE SZTUKI WALKI DLA MŁODZIEŻY. Program nauczania obejmuje w początkowym etapie chińską gimnastykę ogólnorozwojową oraz ćwiczenia uzupełniające. Następnym etapem treningu jest kształtowanie odruchów samoobrony w oparciu o techniki stylu Shaolin (wybrane elementy) oraz ćwiczenia oddechowe (gj gong) – „zabawa w sztukę walki”. Prowadzenie: były trener kadry narodowej Kung-Fu Krzysztof Kęsek.

___________________________________________________________________________

Klub Kuźnia dla dorosłych:

 • VIOLINO – ZESPÓŁ WOKALNY DLA SENIORÓW / piątki, godz. 17:00. Zespół wokalny zaprasza panie lubiące śpiew.
 • MISTRZEJOWICKI KOMPUTEROWY KURS SENIORA. Spotkania tematyczne w pracowni komputerowej. Koszt: 15 zł / spotkanie.
 • MISTRZEJOWICKI KOMPUTEROWY KLUB SENIORA. Aktualizacje. Spotkania edukacyjne dla użytkowników smartfonów i tabletów. Prowadzenie: Wiktoria Federowicz. Koszt: 15 zł/spotkanie.
 • MISTRZEJOWICKI KOMPUTEROWY KLUB SENIORA – kurs komputerowo-internetowy dla początkujących / środy, godz. 11:00-12:30. Bezstresowa nauka w przyjaznej atmosferze. Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora powstał dzięki wsparciu Dzielnicy XV Mistrzejowice.  Prowadzenie: Wiktoria Federowicz. Cena: 100 zł/16 godz.

Kurs obejmuje 16 godzin zajęć.
Program:
– system Windows;
– programy komputerowe;
– wyszukiwanie informacji w internecie;
– tworzenie dokumentów;
– muzea, instytucje kultury, biblioteki;
– poczta elektroniczna.

 • MISTRZEJOWICKI KOMPUTEROWY KLUB SENIORA – kurs komputerowo-internetowy dla średniozaawansowanych / środy, godz. 13:00-14:45. Bezstresowa nauka w przyjaznej atmosferze. Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora powstał dzięki wsparciu Dzielnicy XV Mistrzejowice.  Prowadzenie: Joanna Kornas-Chmielarz. Cena: 100 zł/16 godz.

Kurs obejmuje 16 godzin zajęć.
Program:
– system Windows;
– programy komputerowe;
– wyszukiwanie informacji w internecie;
– tworzenie dokumentów;
– muzea, instytucje kultury, biblioteki;
– poczta elektroniczna.

 • MISTRZEJOWICKI KLUB RODZICÓW W KUŹNI. Otwarte spotkania, warsztaty dla rodziców z dziećmi. Rodzicielstwo jest czasem pięknym, ale także trudnym, dlatego w Kuźni powstało miejsce, w którym można i warto poszukać rady i wsparcia, w którym rodzice z małymi dziećmi mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami w przychylnej przestrzeni. Zapisy: formularz zgłoszeniowy na stronie www.kuznia.edu.pl. Spotkania otwarte: wstęp wolny. Warsztaty: 1 zł / osoba dorosła.
 • KLUB BRYDŻOWY / środy i piątki, godz. 9:00-13:00. Spotkania brydżowe dwa razy w tygodniu. Wstęp wolny.
 • WSCHODNIE SZTUKI WALKI DLA DOROSŁYCH. Program nauczania obejmuje w początkowym etapie chińską gimnastykę ogólnorozwojową oraz ćwiczenia uzupełniające. Następnym etapem treningu jest kształtowanie odruchów samoobrony w oparciu o techniki stylu Shaolin (wybrane elementy) oraz ćwiczenia oddechowe (gj gong) – „zabawa w sztukę walki”. Prowadzenie: były trener kadry narodowej Kung-Fu Krzysztof Kęsek.
 • JĘZYK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH. Kursy rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisanie. Gwarantujemy też przystępne lekcje gramatyki angielskiej. Prowadzenie: Barbara Jakubek. Cennik: http://kuznia.edu.pl/jezyki_angielski.html
 • GIMNASTYKA DLA PAŃ WIEKU DOJRZAŁEGO / poniedziałki i czwartki, godz. 10:00-11:00. Profilaktyka w zapobieganiu chorób naczyniowych i osteoporozy. Zapraszamy seniorki i osoby dorosłe. Treningi mają na celu:

– usprawnienie funkcji układu sercowo – naczyniowego i oddechowego;
– stabilizację sylwetki, wzmocnienie grup mięśni posturalnych;
– poprawę samopoczucia;
– profilaktykę w zapobieganiu chorób naczyniowych i osteoporozy.
Prowadzenie: Maria Mleczko.

 • JOGA W KUŹNI – ZAJĘCIA HATHAJOGI dla początkujących i średniozaawansowanych / wtorki i piątki, godz. 9:30. Zadbaj o siebie. Zachowaj zdrowie i wewnętrzną harmonię. Zajęcia dla początkujących i trochę zaawansowanych. Ćwiczenia rozciągające i usprawniające kręgosłup, relaksujące, niwelujące stres, wyciszające. Zajęcia raz w tygodniu w małych grupach, indywidualne podejście do każdego uczestnika. Prowadzenie: Olga Lopatina. Wstęp: 20 zł/zajęcia, 100 zł/miesiąc.
 • TEATR 51 M/KW / wtorki, godz. 19:30. Zawsze fascynował Cię teatr? Brakuje ci pewności siebie? Chcesz uczyć się nowych, fascynujących rzeczy? Przyjdź do nas! W programie teatr w teorii i praktyce! W trakcie zajęć będziemy zgłębiać warsztat aktorski, popracować nad dykcją, głosem i plastyką ruchu. Będziemy improwizować, dyskutować… A przede wszystkim razem tworzyć! Prowadzenie: Aleksandra Kowalczyk. Wstęp wolny.
 • MALUJĘ JAK IMPRESJONISTA / wtorki, godz. 11:00. Warsztaty malarskie dla dorosłych. Zajęcia kierowane do dorosłych i seniorów obejmują podstawy malarstwa, kompozycję, ekspresję itp. Prowadzenie: Magdalena Lis. Koszt: 5 zł/spotkanie.
 • RĘKODZIELNIA. Otwarta pracownia plastyczna zaprasza młodzież, dorosłych i seniorów na warsztaty. Poznajemy nowe techniki artystyczne, wracamy do tradycyjnego rękodzieła, tworzymy nowe rzeczy i przerabiamy stare. Czerpiemy z trendów ekologicznych, recyklingowych i up-recyklingpwych. Umiejętności artystyczne nie są wymagane. Ferment twórczy mile widziany. Prowadzenie: Magdalena Lis. Koszt: 10 zł/spotkanie.
 • GRUPA LITERACKA SYLABA. Warsztaty odbywają się cyklicznie, w każdy drugi czwartek miesiąca i mają charakter otwarty. Ich uczestnikami są osoby w różnym wieku, różnych zawodów, piszące poezję i małe formy prozatorskie. Prowadzenie: Michał Zabłocki. Wstęp wolny.
 • PILATES / STRETCHING POWIĘZIOWY / SPINE CORRECTOR / ZDROWY KRĘGOSŁUG. Prowadzenie: Anna Morawska.
 • WSCHODNIE SZTUKI WALKI – SHAOLIN KUNGFU/WUSHU (sanshou, chinna) dla wszystkich, TAIJI CHEN (tai chi) dla początkujących, TAIJI CHEN dla zaawansowanych. Prowadzenie: Krzysztof Kęsek.
 • GIMNASTYKA 50+. Zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla osób w wieku 50+. Zawierają elementy rehabilitacji aparatu ruchu, calaneticsu, pilatesu, jogi oraz techniki wzmacniające i uelastyczniające. Prowadzenie: Anna Morawska. Koszt: 60 zł.

___________________________________________________________________________

Klub Kuźnia dla grup zorganizowanych:

 • EKOLOGICZNE WARSZTATY BIBLIOTECZNE / terminy do uzgodnienia

Prowadzenie: Małgorzata Mokrzycka. Wstęp: 5 zł / osoba.

 1. Cztery pory roku. Ekologiczne warsztaty biblioteczne pogłębiające wiedzę dziecka na temat pór roku (dla przedszkoli).
 2. Nasza Ziemia. Ekologiczna lekcja biblioteczna mająca na celu pogłębienie wiedzy o naszej planecie i o tym, jak należy ją chronić (dla przedszkoli).
 3. Święto drzewa. Ekologiczna lekcja biblioteczna mająca na celu przekazać podstawowe wiadomości o drzewach i lesie (dla przedszkolaków).
 • BOLEK I LOLEK POZNAJĄ KRAKÓW / terminy do uzgodnienia. Tematyczna lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, której celem jest przybliżenie historii i dziedzictwa kulturowego Krakowa, jego walorów przyrodniczych i historycznych, zapoznanie z zabytkami oraz kształtowanie tożsamości regionalnej. Prowadzenie: Małgorzata Mokrzycka. Wstęp: 5 zł / osoba.
 • KSIĄŻKOLANDIA, czyli oswajanie książek / terminy do uzgodnienia. Cykl trzech lekcji bibliotecznych mających na celu zaszczepienie miłości do czytania i przygotowanie dzieci do korzystania z biblioteki w przyszłości. Prowadzenie: Małgorzata Mokrzycka. Wstęp: 5 zł / osoba.
 • Z MUZYKĄ PRZEZ WIEKI. Cykl ściśle ze sobą powiązanych tematycznie 9 audycji muzycznych dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz klas I-III realizowanych we współpracy z Filharmonią i8m. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Koszt: 6 zł / dziecko.
 • MUZYKA BEZ TAJEMNIC. Warsztaty edukacyjno-muzyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat. Celem warsztatów jest przekazanie dzieciom wiedzy o muzyce i utworach muzycznych, o śpiewie, instrumentach i zespołach muzycznych, o twórcach muzyki i ich dziełach.
 • TEATRALNE CZARNY MARY. Warsztaty teatralne przeznaczone dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III mające na celu edukację teatralną oraz wykorzystanie technik teatralnych do rozwijania kreatywności i wyobraźni uczestników. Prowadzenie: Aleksandra Kowalczyk. Koszt: 5 zł / dziecko.
 • ZAJĘCIA RYTMICZNE DLA DZIECI w wieku 5-7 lat. Podstawowymi celami zajęć rytmicznych jest rozwijanie muzykalności dzieci, wrażliwości i kreatywności muzycznej, rozbudzanie ich zainteresować, rozwój psychomotoryczny oraz zaszczepienie zamiłowania do muzyki. Prowadzenie: Ewa Łętowska.

Szczegółowe informacje:

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.kuznia.edu.pl
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

#kulturawody – darmowa woda dla mieszkańców i ich pupili w klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Fala upałów bardzo mocno daje się we znaki mieszkańcom Krakowa, zwłaszcza osobom starszym i dzieciom. Z gorąca cierpią również zwierzęta. Lekarze podkreślają, że przy panujących obecnie temperaturach szczególnie ważne jest właściwe nawodnianie organizmu. W codziennej bieganinie nie zawsze się o tym pamięta, tymczasem skutki odwodnienia mogą być groźne dla zdrowia i życia.

Dlatego w trakcie trwania fali upałów we wszystkich trzynastu klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta – w godzinach ich funkcjonowania – krakowianie mogą liczyć na darmową wodę do picia. Wystarczy poprosić o nią obecnych w klubie pracowników lub instruktorów. Przed klubami miska świeżej wody czeka na czworonożnych pupili krakowian.

Naszą akcję nazwaliśmy #KULTURAWODY. W końcu nic tak nie zaspokaja pragnienia – jak kultura. – Mówią pracownicy Ośrodka Kultury.

Adresy 13 klubów, prowadzących akcję:

Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Dywizjonu 303 nr 1)
Klub Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. A. Mycielskiego 11)
Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1)
Klub Herkules Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29)
Klub Jedność Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Drożyska 3c)
Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Centrum A 6a)
Klub Karino Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Truskawkowa 4)
Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. M. Wańkowicza 17)
Klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Bohaterów Września 26)
Klub Pod Kasztanami Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Płoszczyny 1)
Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Ogrodowe 15)
Klub Zakole Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Zakole 31)
Klub Zgody Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Zgody 1)

Źródło: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 

Ferie 2019 w Mistrzejowicach

Ferie czas zacząć! Serdecznie zapraszamy na przegląd wydarzeń, które odbędą się w trakcie ferii zimowych na terenie Mistrzejowic! Tegoroczne ferie trwają od 14 stycznia do 27 stycznia :)

 

Klub Kuźnia

Os. Złotego Wieku 14
www.kuznia.edu.pl

– W dniach 21 do 25 stycznia od 9 do 15 odbędą się warsztaty feryjne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat – „Powrót do przeszłości”.

„Zapraszamy dzieci w wieku 7-11 lat do Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na warsztaty feryjne. Uczestnicy zajęć poznają dawne dzieje, m.in. starożytny Egipt, Grecję i Rzym. Będzie można wziąć udział w warsztatach archeologicznych, zatańczyć w afrykańskich rytmach, zagrać w antycznym teatrze – nic, co dawne i warte poznania nam nie umknie :)
Zapraszamy!”

Program warsztatów dostępny tutaj: http://www.kuznia.edu.pl/plakaty/zima_w_miescie_2019.pdf

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy

os. Tysiąclecia 15
www.mdk.krakow.pl

19 stycznia w sobotę odbędzie się Karnawałowy Bal Maskowy z Wodzirejem.

W dniach od 14 do 25 stycznia MDK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia stałe w godzinach od 10 do 15 – Klub Czasu Wolnego – zimowa kawiarenka oraz do pracowni plastycznej. Dodatkowo, 25 stycznia w piątek odbędzie się wystawa prac plastycznych.

Poza tym, w godzinach od 11 do 15 możecie wybrać się na:

– Angielski – gry i zabawy, który odbywa się w poniedziałki,

– Robotykę, czyli pierwsze kroki programowania w poniedziałki i czwartki,

– Zajęcia fotograficzne – jak robić dobre zdjęcia telefonem – we wtorki,

– Zajęcia wokalne, podczas których poznacie pieśni Stanisława Moniuszki – we wtorki,

– Modelarstwo dla początkujących i zaawansowanych w środy,

– Zajęcia estradowe – aktorskie, sztuk magicznych i umiejętności niezwykłych – w czwartki.

W Scenie „i” odbywają się także zajęcia „W sieci inaczej” – muzyczne i ruchowe atrakcje na dużym ekranie – wspólna zabawa „na żądanie” – w poniedziałki i środku o godzinie 12 oraz „W świecie muzyki – Stanisław Moniuszko” – multimedialne pokazy oraz przygotowania do konkursu we wtorki i czwartki. Finałowa impreza projektu – turniej wiedzy o życiu i twórczości kompozytora a także konkursowe prezentacje uczestników warsztatów wokalnych odbędą się 25 stycznia o godzinie 12.

Warto również wspomnieć o tradycyjnych spotkaniach z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji – „Bezpieczeństwo przede wszystkim” we wtorki.

Klub Mirage

os. Bohaterów Września 26
http://krakownh.pl/klub/klub-mirage.html

Od 14 do 26 stycznia Klub Mirage czynny jest w godzinach od 8 do 16.

26 stycznia o godzinie 16 odbędzie się bal karnawałowy dla dzieci i rodziców.

Zapraszamy na program wydarzeń na ferie w Klubie Mirage.

I turnus: 14-18.01., godz. 9.00-15.00

14.01. Filmowy poniedziałek – wyjście do kina oraz wizyta w dziecięcym radiowym studio nagrań,
15.01. Konstruktywny wtorek  – wyjście do Klockolandu,
16.01. Wystrzałowa środa – wycieczka do laserparku oraz na strzelnicę sportową,
17.01. Bombowy czwartek – wyjście na basen oraz na pizzę,
18.01. Kulturalny Piątek – wyjście do Międzynarodowego Centrum Kultury – ZMIANA!

Opłata za I turnus: 140zł (dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice- Północ” 80 zł)

II turnus: 21-25.01., godz. 9.00-15.00

21.01. Filmowy poniedziałek – wyjście do kina oraz warsztaty edukacyjne Dźwiękowe improwizacje,
22.01. Zakręcony wtorek – wyjście na kręgle i kulkowy plac zabaw do Fantasy Parku,
23.01. Środa dla odważnych – wyjście na ściankę wspinaczkową Forteca,
24.01. Inspirujący czwartek – warsztaty w Muzeum Witrażu,
25.01. Szalony piątek – wyjście do Multikina i Centrum Zabaw Gibon.

Opłata za II turnus: 140zł (dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice- Północ” 80 zł)

W cenę każdego turnusu wliczono: ubezpieczenie, bilety wstępów, warsztaty, materiały do zajęć

Biblioteka Kraków filia 48

os. Bohaterów Września 26
www.biblioteka.krakow.pl

– 17 stycznia o godzinie 17 „Tam, gdzie urodził się Orfeusz”– spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, w czasie którego uczestnicy będą rozmawiali o książce Ałbeny Grabowskiej.

– 18 stycznia o 17 – granie w popularne gry planszowe dla najmłodszych;

– 22 stycznia o 11 – Słynne obrazy naszym pędzlem – tworzenie obrazów techniką kolażu. Inspiracją będzie książka Piotra Barsonego – Historie Mona Lizy.

– 24 stycznia o 17– Zabawa z kolorami – najmłodsi będą mogli zapoznać się z magią kolorów zaprezentowaną w książce Herve Tullet’a a następnie, zgodnie z tegorocznym hasłem ferii – odkryją w sobie artystę;

– 25 stycznia o godzinie 12 – Kto to namalował? Multimedialna prezentacja dla dzieci dotycząca sylwetek sławnych malarzy oraz ich dzieł.

Biblioteka Kraków filia 49

os. Tysiąclecia 42
www.biblioteka.krakow.pl

– 15 oraz 22 stycznia o godzinie 12 odbędą się zajęcia „E-Senior. Kurs komputerowy”.

– 16 oraz 24 stycznia o godzinie 16 zapraszamy na „Odkryj w sobie artystę” – wspólne rozmowy o zawodzie artysty oraz tworzenie autorskiego kolażu przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych;

Jeśli wiesz o jakiś innych programach na ferie – daj nam znać pisząc na redakcja@mistrzejowice24.pl :)

Nowy, majowy numer “Śladu”

Jutro po Mszach Świętych w Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbe będzie możliwość nabycia kolejnego numeru “Śladu” :)

W kwietniowym wydaniu można będzie przeczytać m. in. o:

 • Naśladować Jezusa, ale jak?
 • Zapowiedź Koncertu Mistrzejowickiego
 • Modlitwa wielkopostna w “Kościołach stacyjnych” Krakowa
 • Relacja z bierzmowania
 • Aktualności z Mistrzejowice24
 • Kącik poezji
 • Oazowe drogowskazy
 • Informacje Zespołu Charytatywnego

Znajdzie się też kilka słów od nas w aktualnościach z Mistrzejowic :)

Więcej na stronie Śladu:
www.sladmistrzejowice.weebly.com

Zachęcamy do nabycia i przeczytania :)